ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2548 (สังคมสูงวัย หมายถึง มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) จากนั้นมาสัดส่วนประชากรสูงวัยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจานวนถึง 10.8 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด ตามการคาดประมาณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (2556)1ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุ อย่างสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด


และในปี 2574 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ปรากฏการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และรัฐ ภาพของสังคมไทยนับจากนี้เป็นต้นไป ประชากรไทยจะสูงอายุขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก จำนวนประชากรวัยแรงงานจะมีสัดส่วนลดลง ขนาดครัวเรือนเล็กลง รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นรัฐบาล จึงต้องเร่งวางนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น