ผบ.กองกำลังนเรศวร บินด่วนตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ผบ.กองกำลังนเรศวร บินด่วนตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่คั่นกลางเส้นทางการค้าชายแดนที่ ไทยกับพม่า พยามผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขณะที่นักธุรกิจในพื้นที่ระบุ ฝ่ายพม่ามีการรุกล้ำเขตแดนเข้ามาก่อสร้างอาคารในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างสองประเทศ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ผบ.กกล.นเรศวร พร้อมคณะ เดินทาง ไปยังช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ และตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้นทางเพื่อตรวจการณ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
โดยการเดินทางของ ผบ.กกล.นเรศวรในครั้งนี้ ได้มีส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมการต้อนรับประกอบด้วย ผบ.ฉก.ร.7 , ผบ.ฉก.ทพ.36 , รอง ผอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ,ปลัดอำเภอขุนยวม , หน.เขตรักษาพันธุ์ฯ ดอยเวียงหล้า บริเวณ สันเขตชายแดนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น โดยส่วนราชการได้มีการบรรยายสรุปถึงความคืบหน้าการผลักดันเปิดจุดผ่านแดนช่องทางห้วยต้นนุ่นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่ทางฝ่ายไทยและเมียนมา ได้มีการดำเนินการผลักดันอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี จากนั้น ผบ.กองกำลังเรศวร ได้ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณสันเขตช่องทางห้วยต้นนุ่น และได้มีการพบปะกับ ทหารพม่า สังกัด กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 428 ( พัน.คร.428 )
อย่างไรก็ตาม ในด้านนักธุรกิจไทย สมาชิกหอการค้าแม่ฮ่องสอน ได้มีการพูดคุยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ทางฝ่ายพม่า ได้มีการเตรียมปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างในการรองรับการค้าชายแดนบนสันเขตชายแดนระหว่างไทยกับพม่า โดยต่างให้ข้อคิดว่า การดำเนินการของฝ่ายพม่าไม่น่าจะถูกต้องเนื่องจากการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดใด บนสันเขตชายแดน จะต้องมีการประสานงานระหว่างสองประเทศก่อน ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้
ทั้งนี้ การที่จะเปิดเป็นด่านถาวร ภาครัฐและเอกชนควรกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ร่วมกัน และจัดทำแผน Road map ขึ้นมาฉบับหนึ่ง เพื่อเป็นขั้นบันไดในการปฏิบัติ โดยรวบรวมข้อมูลมารวมกันทั้งหมด ทั้งปัญหา อุปสรรคต่างๆ และมาวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นในแต่ละขั้น ว่าจะเลือกเดินตามตามผังเงื่อนไข เพื่อให้อยู่ในกรอบที่กำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในด้านกฎหมาย ด้านนโยบาย ด้านความมั่นคง และปัจจัยบริบทของประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างที่หนึ่ง เช่น ทำอย่างไรจะสร้างถนนเชื่อมต่อไปยังชายแดนโดยถูกต้องได้ ก็ต้องหาข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดมารวบรวมกัน โดยอาจจะศึกษาจากด่านอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เช่น 1.สร้างถนนตรวจการณ์ป่าไม้ 2.สร้างถนนเพื่อความมั่นคงทางทหาร 3.อนุญาตจากกรมทรัพยฯ เพื่อก่อสร้างถนนตามระเบียบปฏิบัติที่กฎหมายอนุญาตได้ 4.เสนอ ครม. เพื่อออกพระราชกฤษฎีกากันถนนออกจากพื้นที่ของเขตป่าไม้
แหล่งข่าว ในอำเภอขุนยวม คนหนึ่งระบุว่า การที่จะมีการเปิดด่านชายแดนถาวร จะต้อง มีความพร้อมและความน่าจะเป็นได้มากน้อยเพียงไร เช่น มูลค่าการค้ามีปริมาณสูงพอที่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจนนำมาซึ่งภาครัฐจะจัดสรรกำลังคนและงบประมาณมาให้หรือไม่ ถ้าไม่จะมีแผนเดินไปได้อย่างไร ก็ต้องรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางที่เป็นได้ทุกข้อมาวิเคราะห์กัน เช่น 1.ผนวกข้อมูลมูลค่าการค้าช่องทางบ้านเสาหิน , ช่องทางบ้านน้ำเพียงดินและห้วยต้นนุ่นเป็นจุดเดียวกัน ด้วยบริบทด้านภูมิศาสตร์ที่สินค้ามุ่งสู่รัฐคะยาเช่นเดียวกัน 2.ขอความร่วมมือให้พ่อค้าเสาหินและน้ำเพียงดินขนส่งสินค้าผ่านห้วยต้นนุ่นเพียงจุดเดียว 3.หารือกลุ่มภาคเหนือตอนบน เพื่อผลักดันสินค้าผ่านห้วยต้นนุ่นแทนแม่สาย กรณีส่งสินค้าไปตองยี ซึ่งมีระยะทางที่อาจจะใกล้กว่าหรือมีอุปสรรคน้อยกว่า

4.ลดปัญหาและอุปสรรคด้านระเบียบ กฎหมายเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เสนอ ครม.หรือผู้มีอำนาจในแต่ละระดับ 5. ดึงดูด ส่งเสริมให้พ่อค้า กลุ่มภาคเหนือตอนบนมาทำการค้าผ่านด่านห้วยต้นนุ่นมากขึ้น (ลำพังแม่ฮ่องสอนจังหวัดเดียวไม่มีกำลังพอที่จะผลักดันการเปิดด่านได้ )

ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องยากแต่สามารถทำได้ คือกลุ่มภาคเหนือตอนบนต้องมีความคิดรวบยอดเป็นไปในทางเดียวกันก่อน คือการผลักดันด่านห้วยต้นนุ่น เป็นด่านถาวร ถึงแม่ว่าแต่ละจังหวัดต้องการผลักดันพื้นที่ตนเองเป็นด่านถาวร แต่สามารถให้ข้อมูลอื่นๆ และปัจจัยภายนอกที่ยังเป็นอุปสรรคมากกว่าด่านห้วยต้นนุ่น เช่น กิ่วผาวอก เขตอิทธิพลว้าและไทใหญ่ที่ยังมีการสู้รบ ยาเสพติด และการไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการพม่า (Tadmadaw)ในพื้นที่ ( ซึ่งยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีความแน่นอนสูงกว่าทางห้วยต้นนุ่น) 6.ทำวิจัยมูลค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเปิดเส้นทางนี้เพื่อนำเสนอต่อ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงการต่างประเทศ และ นายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการผลักดันการเปิดช่องทางการค้าให้เป็นด่านถาวรต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!