ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตพื้นที่ 16 ร่วมคัดเลือกตัวแทน จ.เชียงราย รับข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น

15
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ได้กล่าวต้อนรับ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตพื้นที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และให้กำลังใจแก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย นายมณัฐพิสิษฐ์ จอมสว่าง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ที่เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 ในการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนและเดินชมบูธ O-TOP ของอำเภอแม่สรวย ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น