เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก KICK OFF รณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน

78
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ที่ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน แห่งใหม่ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่า ถ.มหายศ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก KICK OFF รณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยความร่วมมือของเทศบาลเมืองน่าน สสจ.น่าน สสอ.น่าน รพ.น่าน และ อสม.ทุกชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย น.พ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน / ดร.อรทัย ศรีศิลป์ ผู้แทน สสจ.น่าน / นายพิเชียร อุดมแก้วกาญจน์ ผู้แทน สสอ.เมืองน่าน / สท.ทองมัน บูรณศรี / สท.เอกชัย อินทะนันท์ / นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม.จาก 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยมี นางอ้อยใจ ผลรินทร์ รองประธานชมรม อสม.เขตเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้กล่าวรายงาน
น.พ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เปิดเผยว่า ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศสะสมรวม 28,785 ราย อัตราป่วย 43.57 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.7 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 48.97 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (48.8.) ภาคกลาง (46.19) และภาคเหนือ (25.37) ตามลำดับ และการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5 – 14 ปี

สำหรับข้อมูลจังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 119 ราย คิดเป็นอัตราป่าย 25.02 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 รายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ ดังนี้ อ.ท่าวังผา 26 คน อ.ภูเพียง 20 คน อ.ปัว 13 คน อ.เวียงสา 3 คน อ.เชียงกลาง 5 คน อ.บ่อเกลือ 1 คน อ.แม่จริม 2 คน อ.เมืองน่าน 51 คน ในอำเภอเมืองน่าน แยกเป็นตำบล ดังนี้ ต.บ่อ 1 คน ต.สะเนียน 20 คน ต.บ่อ 1 คน ต.ไชยสถาน 2 คน ต.ดูใต้ 1 คน ต.นาซาว 1 คน ต.กองควาย 1 คน ต.สวก 23 คน ต.ในเวียง 1 คน ซึ่งผู้ป่วยตำบลในเวียง

จากการสอบสวนโรคพบได้รับเชื้อจากที่ทำงานซึ่งมีผู้ป่วยจากตำบลอื่นที่กำลังระบาด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน โดย อสม. ทุกชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน จึงได้จัดรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบสลับชุมชน ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น