คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลกินรี ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจ เมืองน่าน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล บรรยายสรุป-ตอบข้อซักถามคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลกินรี ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก คุณอรุษ นวราช คุณสมรัก คำพุทธ และคณะ ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากนั้นลงพื้นที่เมืองเก่าน่านเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) สาขา Historical and Culture (แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) ชู “ศูนย์ล่องน่าน” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านด้วยจักรยาน

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้า-บริการท่องเที่ยว (Beyond Standard) อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี สำหรับครั้งที่ 12 นี้

ทาง ททท.ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัลโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลกินรีมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) ตามวิสัยทัศน์ของ ททท.

การตัดสินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ประเด็นหลัก คือ การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Sustainability and Responsibility), เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว (Voice of Customer: VOC) และความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักนักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในวันการท่องเที่ยวโลก(World Tourism Day) โดยการประกวดครั้งนี้ได้ปรับลดเหลือ 3 ประเภทรางวัลหลัก มี 12 สาขารางวัลย่อย ประกอบด้วย
1. ประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 6 สาขา ได้แก่
– สาขา Outdoor Adventure Activity (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย)
– สาขา Learning and Doing (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้)
– สาขา Nature and Park (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)
– สาขา Fun and Entertainment (แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง)
– สาขา Historical and Culture (แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
– สาขา Local and Community (แหล่งท่องเที่ยวชุมชน)
2. ประเภท Accommodation (ที่พักนักท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่
– สาขา Luxury Hotel (ลักซ์ซูรี โฮเทล)
– สาขา Location Hotel (โลเคชั่น โฮเทล)
– สาขา Resort (รีสอร์ท)
– สาขา Design Hotel (ดีไซน์ โฮเทล)
3. ประเภท Health and Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่
– สาขา Spa (สปา)
– สาขา Wellness Retreat (เวลเนส รีทรีต)

ทั้งนี้ ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 2 รางวัล คือ รางวัล Kinari Gold Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85% – 100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขาและรางวัล Kinari Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75% – 84.99 % ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Gold 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลประเภทเดิม จะได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งจะนับรวมผู้ที่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของครั้งที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!