วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยทุกแผนกวิชาช่างได้พร้อมใจจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัด จำนวน 11 วัด ในเขตเมืองเชียงใหม่อย่างสวยงาม มีความเชื่อว่าการถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นการให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รู้จักและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม รักวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีความคิดที่ดี มีจิตใจใฝ่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยมีศาสนาเป็นหลักของชีวิต และเกิดข้อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันเข้าพรรษา รวมทั้งหลักธรรมที่พระสงฆ์ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชน และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป ตลอดจนทำให้เกิดความสมัครสมานความสามัคคีในหมู่คณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น