อ.เชียงแสน ประชุมพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 10 ก .ค.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติให้สัญชาติไทย ตาม มาตรา 7
โดยพิจารณาอนุมัติในอำนาจ ของนายอำเภอ จำนวน 24 ราย ที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ เห็นชอบให้จังหวัดพิจารณา 7 ราย อายุเกิน 18 ปี ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น