วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2562 โดยมี พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์การกุศล และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมกำลังพล 696 คน อากาศยานปีกหมุนจากกองพันบินที่ 3 หมายเลข 7 จำนวน 1 ลำ รถยนต์กู้ภัยและรถบรรทุกเครื่องจักรกลกู้ภัย 61 คัน เรือท้องแบน 16 ลำ และอุปกรณ์กู้ภัยอย่างครบครัน เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอันเนื่องมาจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม แผ่นดินเลื่อนไหล โดยมุ่งหมายให้ประชาชนทุกคนเกิดความปลอดภัยสูงสุด สามารถอันตราย และความสูญเสียต่อบุคคล และสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสมมติสถานการณ์ว่า ได้เกิดเหตุสาธารณภัยจากสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุรับมืออุทกภัยและดินถล่ม ตลอดจนสาธารณภัยอื่น ๆ รวมทั้งการบรรเทาทุกข์และส่งต่อผู้ประสบภัยให้เกิดผลในเชิงการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในมาตรฐานทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร พร้อมกันทั้ง 18 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง ร่วมฝึกซ้อมเสมือนสถานการณ์จริงกรณีอุทกภัยและผู้ประสบภัยทางน้ำ ก่อนจะลงเรือตรวจการณ์ ที่บริเวณท่าน้ำศาลากลางจังหวัดเชียงราย และร่วมชมกิจกรรมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การส่งต่อผู้ป่วยทางภาคพื้นดินและทางอากาศ การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และ การใช้งานรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รวมทั้งการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การสาธิตการใช้งานรถผลิตน้ำประปาสนาม และรถครัวสนามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเสบียงประกอบอาหารในระหว่างการเกิดสาธารณภัยอีก


ร่วมแสดงความคิดเห็น