รร.แม่แจ่ม ขับเคลื่อนนโยบายให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเองสู่ทักษะอาชีพ

61
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอาชีพ โดยให้ผู้เรียน ค้นพบความถนัดของตนเองและเตรียมความพร้อมสู่การตัดสินใจ เส้นทางการศึกษาต่อและเป้าหมายชีวิตที่จะประกอบอาชีพ ทางโรงเรียนแม่แจ่ม ได้ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่มขึ้น เพื่อให้ นักเรียนได้รับบริการแนะแนวอาชีพ และคำปรึกษาด้านอาชีพ ได้ทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกอาชีพ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน ณ หอประชุมหงษ์บี้ โรงเรียนแม่แจ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น