โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 62 ปี
โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดการประชุม
รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า หัวข้อการจัดโครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” นี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยเน้นการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
สำหรับการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึงการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป และเป็นหน้าที่ของผู้สอน ผู้จัดการเรียนรู้ที่จะต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการใช้ประโยชน์ การค้นคว้า และการแลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้มากที่สุด การจัดการการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความงอกงามในเยาวชนของชาติเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันการศึกษา และเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ระหว่างการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นมิติของสาระวิชา กับการมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “อย่าให้จิตวิทยาร้างราจากห้องเรียน” โดย ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น