ณ ห้องประชุมบ่อน้ำทิพย์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จ.ลำพูน ซึ่งประกอบด้วย
1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3.ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง
4.ด้านบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล
5.ด้านติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น
โดยมีนายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลและกำหนดนโยบายในปีต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น