เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน

วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง, คณะกรรมการกลุ่มอาชีพการจัดพานดอกไม้สด ดอกไม้พลาสติก, คณะกรรมการกลุ่มอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง (องค์กรสาธารณประโยชน์) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะและรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการติดตามฯ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ และสรุปบทเรียนประจำวันและประเมินผลการฝึกอบรม ในครั้งนี้ด้วย
นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ /ข่าว/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร 0-5309-0711-23 ต่อ 711

ร่วมแสดงความคิดเห็น