แก้ผังเมืองเชียงใหม่ ดันสันกำแพงรวมเขตเมือง เร่งจัดทำผังแต่ละอำเภอ

ในการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ เร็วๆนี้ มีข้อมูลการนำเสนอของนายชิดชัย อังคะไวมงคล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับความก้าวหน้าการจัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมในท้องที่ จ.เชียงใหม่ทั้งนี้ผังเมืองมี 2 ประเภทคือ ผังนโยบาย เช่น ผังประเทศ ,ผังภาค,ไม่มีผลทางกฎหมาย ส่วนผังบังคับใช้ มีกฎหมายรองรับ อาทิ ผังเมืองรวมจังหวัด , ขั้นตอนดำเนินการ จัดวางผังเมือง/ชุมชน จะมี 18 ขั้นตอน เริ่มจาก 1.สำรวจกำหนดเขตผัง,2. เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น และขั้นตอนที่18คือการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เชียงใหม่ใช้ผังเมืองรวม จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2555 พื้นที่ 20,107.57 ตร.กม. ใน 25 อำเภอ ประกาศเมื่อ 25 เม.ย.55 ไม่มีกำหนดหมดอายุ
ปัจจุบัน กำลังปรับปรุงผังเมืองรวม อยู่ในขั้นตอนที่ 4 คือปิดประกาศ 15 วัน ส่วนกฎกระทรวง บังคับผังเมืองรวม 429 ตร.กม. พศ. 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ ซึ่งมี อ.สันทราย ,ดอยสะเก็ด ,สารภี ,แม่ริม ,เมืองเชียงใหม่ ,สันกำแพง และหางดง ซึ่งประกาศเมื่อ 21 พค.2552 การปรับปรุงล่าสุดอยู่ขั้นตอนที่ 9 และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนจ.เชียงใหม่ ที่จะมีผังรวมชุมชนสันกำแพง พื้นที่ 166.42 ตร.กม.ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล มี ต.ห้วยทราย,แม่ปูคา,สันกำแพง,ร้องวัวแดง,บวกค้าง,ทรายมูล,แซ่ช้าง เป็นผังใหม่ ประกาศ 19 เม.ย.62 ชี้แจงประชาชนเมื่อ 15 พค.62
ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง พื้นที่ 76.94 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียง ,ต.เวียง ,ต.โป่งน้ำร้อน ,ต.ม่อนปิน ,ต.สันทราย ,ต.แม่สูน และต.แม่คะ เป็นพื้นที่เปิดใหม่ อยู่ในขั้นตอนที่13 คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา พื้นที่ 54.73 ตร.กม ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา,ต.อินทขิล ,ต.บ้านเป้า,ต.ช่อแล,ต.แม่หอพระ อยู่ในขั้นตอนที่9
ผังเมืองรวมชุมชนแม่ออน พื้นที่ 442.3 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งอำเภอ ใน 6 ตำบล อยู่ในขั้นตอนที่ 2 ,ผังเมืองรวมชุมชนดอยสะเก็ด พื้นที่ 652.21 ตร.กม. ครอบคลุมทั้งอำเภอ ใน 13 ตำบล อยู่ในขั้นตอนที่ 2
ผังมืองรวมชุมชนสันป่าตอง พื้นที่ 100.07 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลตำบล(ทต.)สันป่าตอง, ทต.บ้นกลาง, ทต.ยุหว่า,ทต.ทุ่งสะโตก,ทต.บ้านแมและบางส่วนของ อบต.มะขามหลวง กับ อบต.บ้านกลาง อยู่ในขั้นตอนที่ 5ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง พื้นที่ 55,93 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลตำบล (ทต. ) จอมทอง ,ต.จอมทอง ,ต.บ้านหลวง ,ต.ข่วงเปา ,ต.ดอยแก้ว ,ต.สบเตี๊ยะ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 9 ที่ประชุมเสนอว่า หากทุกผังเมืองมีความล่าช้า ในการจัดทำจะเกิดผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา ที่สำคัญจะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับความเดือดร้อน
สนง.โยธาฯจ.เชียงใหม่ชี้แจงว่า ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ราวๆ 2 ปี จะครบทั้ง18 ขั้นตอน ส่วน ผังเมืองแต่ละอำเภออยู่ในขั้นตอน รมว.ลงนาม นำเสนอครม.พิจารณา เมื่อเห็นชอบจะส่งไปยังสำนักงานกฤษฎีกาฯ เป็นไปตามขั้นตอน ก่อนประกาศบังคับใช้ในการประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาขอบเขตผังและจัดทำผังเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
ย้ำว่า ภาพรวมการกำหนดร่างขอบเขตผัง ปรับปรุงครั้งที่ 4 ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยที่ผูกพันระหว่างเมืองสีเขียว และเมืองอัจฉริยะ ต้องมองมิติชุมชน สิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้ง เมืองมีพื้นที่สีเขียวมากจะเป็นเมืองที่น่าอยู่
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 เป็นผังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ครอบคลุม 7 อำเภอ 49 ตำบล คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,แม่ริม, สันทราย ,ดอยสะเก็ด, สันกำแพง, สารภี และหางดง สถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นที่จะต้องมีการวางผังเมืองที่เหมาะสมใหม่
ในการปรับปรุงครั้งที่ 4 คณะที่ปรึกษาฯรวมถึงผู้ว่าฯเชียงใหม่ เสนอว่าควรรวม อ.สันกำแพงเข้ามาอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เพราะในอนาคตจะมีการพัฒนาโครงการสนามบินแห่งที่ 2 ที่อยู่ในพื้นที่สันกำแพง-บ้านธิ การควบคุมการพัฒนาทำได้ง่ายขึ้น เพราะพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากในทุกมิติ
ล่าสุดนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ยืนยันว่า โครงการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ที่เชียงใหม่ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ใหม่พิจารณา หลังได้รับอนุมัติ ทอท.จะเดินหน้าโครงการโดยกำหนดกรอบเงินลงทุนสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ประมาณ 54,000-60,000 ล้านบาทพื้นที่เหมาะสมอยู่ที่ สันกำแพง เชียงใหม่ รอยต่อ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เพราะสภาพพื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างรันเวย์ จะใช้พื้นที่ 7,000 ไร่ เวนคืนที่ดินกว่า 5,000 โฉนด
ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาผังเมืองเชียงใหม่ ระบุว่า นอกจากนั้น ผังเมือง,แผนพัฒนาไม่ว่าจะเป็น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย พื้นที่เมืองแฝดเชียงใหม่-ลำพูน ขอบเขตของผัง จะต้องรองรับการขยายตัวของเมืองใหม่ ในพื้นที่ สารภี หางดง ดอยสะเก็ดและสันกำแพง ซึ่งอ.สันกำแพงได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมสันกำแพงไปแล้วเมื่อพค.ที่ผ่านมา ส่วนอำเภออื่นๆ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามที่ สนง.โยธาฯจ.เชียงใหม่ชี้แจง

ร่วมแสดงความคิดเห็น