ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

0
118
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
1. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมการด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหาร ธุรกิจการ จัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรมโยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
5. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 4 อัตรา
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
พนักงานจ้างทั่วไป
6. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
7. คนงานทั่วไปจำนวน 11 อัตรา
 • มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
8. เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา
 • มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
9. คนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ ไม่ตัด
10. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 • มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
11. ภารโรง (งบอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา
 • มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
12. แม่ครัว จำนวน 2 อัตรา
 • มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 18 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น