กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บ้านแดนพนา หมู่ที่ 7 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน พันเอก ดร. รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมทั้ง ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านได้ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำ ที่นำมาทำประปาหมู่บ้าน บางพื้นที่เริ่มแห้งขอด และมีปัญหากับการหาแหล่งน้ำดิบ ในการนำมาทำประปาหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีน้ำผลิตประปาได้

ซึ่งที่ผ่านมา หลายหมู่บ้าน จะใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน ที่ใช้น้ำจากลำห้วยและอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้าน และการขุดเจาะบ่อบาดาล แหล่งน้ำดิบ นำมาใช้ในการผลิตแต่ในขณะนี้ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆตามสถานที่ต่างๆ มีน้ำน้อยไม่พอเพียงต่อการบริโภค และการทำการเกษตร และน้ำบาดาลที่เจาะไว้ได้แห้งขอดลง ส่วนลำห้วยเหลือแต่ท้องลำห้วย ทำให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยงไปด้วย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้นำน้ำประปาที่ดื่มได้ นำมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดีใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือ ถือเป็นนโยบาย ของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องกำลังพลและอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในภารกิจ ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน/ชุมชน/ โรงเรียน/วัดและสถานที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ได้ทันท่วงที และเพียงพอกับความต้องการ ของประชาชน โดยได้แจกจ่ายน้ำประปา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วย

พร้อมกันนี้ ทาง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ยังได้ นำรถบรรทุกผลิตน้ำประปา ออกไปกลั่นกรอง น้ำตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อที่จะผลิตน้ำดื่มที่สะอาด มอบให้แก่ราษฎร และโรงเรียนที่ประสบภัยแล้ง ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ จากปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนตก ทิ้งช่วง มายาวนาน เกือบ 4 เดือนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น