เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จังหวัดน่าน ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ให้ผู้ว่าน่าน เกี่ยวกับความเสียหายจากหนอนกระทู้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อปทไม่สามารถใช้งบประมาณได้ เนื่องจากนพื้นที่ยังไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดน่าน กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ จังหวัดน่าน รวม 13 อำเภอ ส่งตัวแทน เข้ายื่นหนังลือร้องทุกข์ สามารถใช้งบประมาณได้ เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่ได้ ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ และเขตพื้นที่ปัญหาภัยแล้ง นำโดย นายวุฒิไกร กุลกันชัย นายกสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน เข้าหารือกับผู้บริหารจังหวัดน่าน โดยมี วิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่าน และหัวหน้ากลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง นางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้หารือ เพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกพืชในช่วงวิกฤต ฝนทิ้งช่วงและหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดในพื้นที่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ซึ่ง ในปัจจุบัน เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ทำการปลูกข้าวโพด จำนวน 215,028 ไร่ และมีพื้นที่ หนอนกระทู้ระบาด จำนวน 128,606 ไร่ ในพื้นที่ 15 อำเภอในจังหวัดน่าน ซึ่งได้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และปัญหาหนอนกระทู้ลายจุด ได้ทำลายต้นข้าวโพด ของเกษตรกร ได้ข้อสรุปในการหารือ 5 ข้อ ดังนี้
1. ให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชฤดูฝนโดยเกษตรกรที่ปลูกพืชมีอายุ 15 – 60 วัน ให้ไปแจ้งปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ในแต่ละอำเภอ ในรายแปลงเดิมให้ใช้ Application Farm Book ปรับปรุงด้วยตนเอง
2. ในรายที่ประสบภัย ให้แจ้งความเสียหาย ตามแบบ กษ.01 ที่ อปท. ทุกแห่ง ข้อมูลจะรวบรวมแจ้งฝ่ายปกครอ อำเภอและเกษตรอำเภอ และจะรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยถึงจังหวัด
3. จังหวัดจะรวบรวมความเสียหาย เพื่อเสนอคณะกรรมการ กชภจ. ประกาศ เป็นเขตประสบภัยพิบัติ กรณีพื้นที่เสียหายจาก หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ต้องได้รับรองความเสียหายจากกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน)
4. จังหวัดจะเร่งให้ มีการประกาศเขตประสบภัยพิบัติภาย ในพื้นที่เดือนกรกฎาคม 2562 ให้ได้ชุดแรก5. ในพื้นที่ประกาศเขตฯ ให้มีการสำรวจความเสียหายที่แท้จริง
ในการนี้ นายวิบูลย์ แววบัณฑิต ได้ย้ำว่าขอ ให้เกษตรกรเร่งรับขึ้นทะเบียน เป็นผู้ปลูกพืชเป็นการเร่งด่วน พร้อมรับหนังสือ ร้องทุกข์ จากตัวแทน เกษตรกรผู้ปลูกำข้าวโพด พร้อมกับเร่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราช การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น