พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การสร้างโอกาสให้กับผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อให้ได้มีงานทำและมีรายได้ โดยมีสาขาช่างที่เปิดรับ จำนวน 10 สาขาด้วยกัน
1.) ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ระดับต้น)
2.) ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)
3.) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
4.) ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
5.) ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
6.) ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
7.) ช่างซ่อมเครื่องยนต์
8.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
9.) พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (การฟฟิกดีไซน์)
10.) ช่างแต่งผมบุรุษย์ (ระดับต้น)
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ, เป็นผู้ประสงค์จะฝึกอาชีพ และสามารถฝึกได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร, ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างศึกษาในสถาบันอื่น ยกเว้นระดับการศึกษานอกโรงเรียน, ไม่เป็นผู้ถือบวชในสมณะเพศ, มีความรู้สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาภาคบังคับ / มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาช่างนั้นๆ, ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง, มีความประพฤติดี
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-525542

ร่วมแสดงความคิดเห็น