เทศบาลตำบลบ้านกลาง เปิดโครงการเยาวชนลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา และยาเสพติด

วันนี้ (24 ก.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลบ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน จำนวน 120 คน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ถึงโทษ,ปัญหา,พิษภัยของบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ตลอดจนให้เยาวชนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุราและยาเสพติด และเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากบุหรี่ สุรา และยาเสพติด พร้อมทั้งการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความตระหนักถึงโทษของบุหรี่ สุรา และยาเสพติด”,“ผลเสียของ บุหรี่ สุรา และยาเสพติด ต่อสุขภาพ” และกิจกรรมกลุ่มการให้ความรู้เรื่อง“ปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อถูกชักชวนให้ยุ่งเกี่ยวกับ บุหรี่ สุรา และยาเสพติด”โดยได้รับเกียรติวิทยากรคุณจันทรัชต์ นาคทอง พญาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมคณะ จากโรงพยาบาลลำพูนมาบรรยายในโครงการนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 090711 ต่อ 402 ในวันและเวลาราชการ นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ /ข่าว
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร 0-5309-0711-23 ต่อ 711

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!