ประชาชนจิตอาสา ลำปาง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกันนำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่รวมพลังประสานกับหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนและเยาวชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 800 คน ทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ถนนและบาทวิถี บนเส้นทางถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลเวียงเหนือ ไปจนถึงบริเวณสะพานท่าเดื่อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง รวมระยะทางกว่า 4.6 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางสายดังกล่าวจังหวัดลำปางได้คัดเลือกให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด ภายใต้โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และเป็น 1 ใน 13 เส้นทาง ที่จังหวัดลำปางได้กำหนดให้เข้าร่วมในโครงการของจังหวัด “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และยังเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นทางสายแรกที่จังหวัดลำปางได้เริ่มดำเนินการ Kick Off พัฒนาฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดลำปางจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นำประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำพิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมสานปณิธานความดีช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย ซึ่งได้อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการและพี่น้องประชาชนจิตอาสาทุกเพศทุกวัยในพื้นที่ รวมพลังช่วยกันทำความสะอาด ตามบริเวณเขตพื้นที่ถนน ช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้ากำจัดวัชพืช ตลอดจนได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดเศษหิน ดิน ทราย ตามบริเวณขอบทางเดินทางเท้า พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างถนนกำจัดฝุ่นละออง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงความน้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยการทำกิจกรรมดังกล่าวของจังหวัดลำปาง ได้ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่จะรวมเป็นมหากุศลเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำหรับการพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางสายลำปาง-แจ้ห่ม ของจังหวัดลำปาง ยังเป็นเพียงการดำเนินงานที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น โดยหลังจากนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบจะได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในแต่ละเขตท้องที่ ร่วมกันดำเนินการในระยะต่อเนื่องทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนเพิ่มเติม ซึ่งจะเน้นการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ดอกสีเหลืองเป็นหลัก และจะร่วมกันดูแลบริเวณเขตพื้นที่ถนนให้ดูสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ให้สมกับการเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น