เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดอบรมมารยาทไทย และศาสนพิธี ประจำปี 2562

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมมารยาทไทย และศาสนพิธี ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 ตึกคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อเป็นการปลูกฝัง มารยาทไทย ละศาสนพิธีให้แก่ เด็ก เยาวชน ครูในสถานศึกษา รวมถึงประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เพื่อสร้างบุคคล ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องมารยาทไทย และศาสนพิธีให้แก่ชุมชน และสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กเยาวชน ครูในสถานศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กว่า 80 คน เข้ารับการอบรมครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บรรยายให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยและศาสนพิธีที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนและสถานศึกษาต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!