“เปิดตัวชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมอย่างยิ่งใหญ่ นำนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 ที่ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสิรมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมพิธีเปิด พร้อมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ร่วมกับหน่วยงานภาคี จ.เชียงราย จากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) และกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Fam Trip) บนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีดอนชัยและชุมชนบ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดย จ.เชียงราย ได้มีการจัดแสดงสินค้าและของดีจากแหล่งท่องเที่ยว ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
จากนั้นวันที่ 31 ก.ค. ได้มีการจัดกิจกรรม press tour เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนาธรรมและแหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เชียงของ ซึ่งแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น พิพิธภัฑ์ลื้อลายคำ เฮือนไทยลื้อ 100 ปี ทำ workshop การย้อม การทอ การปั่นฝ้าย และเรียนรู้กระบวนการทอผ้าด้วยมือตนเองที่บ้านครูดอกแก้ว ธีระโคตร ครูช่างศิลปหัตถกรรม แวะช้อปสินค้าที่เฮือนคำแพง จากนั้นขึ้นชมชุมชนหัตถกรรมบ้านหาดบ้ายของครูสุขาวดี ติยะธะ ครูช่างศิลปหัตถกรรม เที่ยววิถีชีวิตแบบไทลื้อหาดบ้าย ชมซิ่นไทลื้อทอมืออันเลื่องชื่อ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดตั้งชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมแล้วทั้งสิ้น 10 ชุมชน 13 แหล่งเรียนรู้ และในปี 2562 ได้จัดตั้งชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม อีก 13 ชุมชน ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมปีนี้ SACICT ได้นำความรู้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ศักยภาพด้านการตลาด ตลอดจนได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้หัตถกรรมของทั้ง 13 ชุมชน อีกทั้งยังมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในด้านการสร้าง การรับรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน โดยคาดว่าชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทุกชุมชนจะสามารถต่อยอดและพัฒนาชุมชนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม อันจะก่อให้เกิดอาชีพและการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities)” เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในพื้นที่ในการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาอันแสดงถึงอัตลักษณ์ในชุมชน ส่งผลให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ดำรงวิถีอันมีเสน่ห์ ไว้ได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น