เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 ที่ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสิรมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมพิธีเปิด พร้อมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ร่วมกับหน่วยงานภาคี จ.เชียงราย จากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) และกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Fam Trip) บนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีดอนชัยและชุมชนบ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดย จ.เชียงราย ได้มีการจัดแสดงสินค้าและของดีจากแหล่งท่องเที่ยว ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
จากนั้นวันที่ 31 ก.ค. ได้มีการจัดกิจกรรม press tour เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนาธรรมและแหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เชียงของ ซึ่งแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น พิพิธภัฑ์ลื้อลายคำ เฮือนไทยลื้อ 100 ปี ทำ workshop การย้อม การทอ การปั่นฝ้าย และเรียนรู้กระบวนการทอผ้าด้วยมือตนเองที่บ้านครูดอกแก้ว ธีระโคตร ครูช่างศิลปหัตถกรรม แวะช้อปสินค้าที่เฮือนคำแพง จากนั้นขึ้นชมชุมชนหัตถกรรมบ้านหาดบ้ายของครูสุขาวดี ติยะธะ ครูช่างศิลปหัตถกรรม เที่ยววิถีชีวิตแบบไทลื้อหาดบ้าย ชมซิ่นไทลื้อทอมืออันเลื่องชื่อ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดตั้งชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมแล้วทั้งสิ้น 10 ชุมชน 13 แหล่งเรียนรู้ และในปี 2562 ได้จัดตั้งชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม อีก 13 ชุมชน ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมปีนี้ SACICT ได้นำความรู้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ศักยภาพด้านการตลาด ตลอดจนได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้หัตถกรรมของทั้ง 13 ชุมชน อีกทั้งยังมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในด้านการสร้าง การรับรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน โดยคาดว่าชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทุกชุมชนจะสามารถต่อยอดและพัฒนาชุมชนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมและวิถีชีวิตอันดีงาม อันจะก่อให้เกิดอาชีพและการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities)” เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในพื้นที่ในการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาอันแสดงถึงอัตลักษณ์ในชุมชน ส่งผลให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ดำรงวิถีอันมีเสน่ห์ ไว้ได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น