ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการลดเหล้า ลดบุหรี่ และอบายมุข

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติด “ลดเหล้า ลดบุหรี่ และอบายมุข” ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว การจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติด “ลดเหล้า ลดบุหรี่ และอบายมุข” ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการรณรงค์ต่อต้านด้านลดเหล้า ลดบุหรี่ และอบายมุข ตลอดจนได้ทราบถึงภัยของยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากคุณกัณฐ์ณโชต พุฒิพิมพ์พิสิฏฐ์ นิติกร ปฏิบัติการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!