กรมการพัฒนาชุมชน! ลงพื้นที่ จ.แพร่ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้สื่อข่าว รายงานมาจก จ.แพร่มาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เมื่อวานนี้ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามโครงการ เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
(1)เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ ฃ
(3)กลุ่มอาชีพผ้าด้นมือ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น