คุรุสภา.แพร่! ชวนผู้ประกอบวิชาชีพ ใช้บริการต่อใบประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบสารสนเทศ KSP School

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใช้บริการระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบบริการสถานศึกษา KSP School และระบบบริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา KSP e-Service ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการให้บริการด้านงานทะเบียนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับรูปแบบเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (รายละเอียดภาพเอกสารหมายเลข 1) จำนวน 2 ระบบ ดังนี้
1. ระบบบริการสถานศึกษา KSP School สำหรับสถานศึกษาดำเนินการงานใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด โดยให้บริการดังนี้
1.1 การบันทึกทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัดของสถานศึกษา
1.2 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.3 การยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับครูไทยและครูต่างประเทศ)
1.4 การยื่นแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู
1.5 การขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา
2. ระบบบริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา KSP e-Service สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ต้องการใช้บริการทางวิชาชีพของคุรุสภาด้วยตนเอง โดยให้บริการดังนี้
2.1 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.2 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.3 การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.4 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน
2.5 การรับบริการด้านส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอเชิญชวนสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน ดำเนินการดังนี้
1. ให้สถานศึกษา สมัครใช้ระบบบริการสถานศึกษา KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียดภาพเอกสารหมายเลข 2 – 5)
2. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สมัครใช้ระบบบริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา KSP e-Service เพื่อความสะดวกในการรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภาด้วยตนเอง (รายละเอียดภาพเอกสารหมายเลข 6 – 7)
3. ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (รายละเอียดภาพเอกสารหมายเลข 8)
ซึ่งสามารถเข้างานระบบได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา http://www.ksp.or.th และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่เมนู “ดาวน์โหลด” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ได้ที่ คุรุสภาจังหวัดแพร่ 0 5452 0807

ร่วมแสดงความคิดเห็น