ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ในสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง ออกเยี่ยมชุมชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ “ลำน้ำแม่จาง” ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ เพื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ท้ายน้ำ หลังรับแจ้งรายงานมีชาวบ้าน 2 ชุมชน ในเขตต.วังพร้าว อ.เกาะคา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงในหลายๆ พื้นที่ของจ.ลำปาง ได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายเดือน นับแต่ช่วงหน้าแล้งจนมาถึงขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน โดยพื้นที่จ.ลำปาง ได้มีปริมาณฝนตกภายในบริเวณเขตพื้นที่น้อยกว่าปกติ ต่างจากช่วงเวลาเดียวกันกับในห้วงปีที่ผ่านมา จนทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ รวมถึงตามแหล่งพื้นที่กักเก็บมีปริมาณน้ำน้อยอย่างเห็นได้ชัด และได้เริ่มส่งกระทบกับเกษตรกรในเขตท้องที่ซึ่งได้เริ่มต้นเพาะกล้าดำนา แต่ต้องขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการหล่อเลี้ยงกล้าต้นข้าว โดยเฉพาะชุมชนหมู่บ้านพื้นที่ท้ายน้ำในเขตต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ที่ได้มีรายงานสภาพปัญหาของ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 2 และบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ที่เกษตรกรกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ผืนที่นากว่า 500 ไร่ ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว
ล่าสุด นายทรงพล ผวจ.ลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 เพื่อติดตามสถานการณ์และดูผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทราบว่าปัญหาสาเหตุหลักของการขาดแคลนน้ำของ 2 หมู่บ้าน ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่น้ำในลำน้ำแม่จางไม่สามารถไหลผ่านลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำได้ เนื่องจากในลำน้ำแม่จางได้มีการสร้างฝายขวางกั้นลำน้ำอยู่จำนวนหลายฝาย และฝายบางแห่งยังเป็นฝายแบบน้ำล้นที่ไม่มีประตูระบายน้ำ เมื่อน้ำในลำน้ำมีน้อยจึงไม่สามารถไหลข้ามผ่านลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำได้ ซึ่งปัญหาในส่วนนี้เบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน โดยได้ทำการเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง อ.แม่เมาะ ลงมาเพิ่มเติม เพื่อจะเพิ่มระดับน้ำในลำน้ำแม่จางให้สูงขึ้นพ้นข้ามระดับแนวกั้นของฝาย และได้ขอความร่วมมือให้สถานีสูบน้ำที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ รวมกว่า 20 สถานี งดสูบน้ำไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้น้ำล้นผ่านส่งไปถึงยังพื้นที่ชุมชนปลายน้ำ แต่จนถึงขณะนี้ได้พบว่า ปริมาณน้ำที่ระบายส่งมาจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง ยังไม่สามารถส่งไปถึงพื้นที่ทำการเกษตรในชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนาได้ สาเหตุเนื่องจากในลำน้ำแม่จาง มีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้น้ำไหลผ่านไปได้ช้า อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ทางชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา ยังมีอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานชลประทานได้เร่งสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ธิ จัดส่งมาตามรางระบบส่งน้ำของชลประทาน เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 หมู่บ้านแล้ว
โอกาสนี้ ผวจ.ลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ต่อเนื่องติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของลำน้ำแม่จาง โดยพบว่าที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้เริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และทางชุมชนกำลังได้เร่งระบายน้ำเพื่อจะส่งน้ำไปช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเช่นกัน โดยนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ได้กล่าวว่า จากปัญหาผลกระทบฝนทิ้งช่วงที่ได้เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา ขณะนี้หลายหน่วยงานได้เร่งที่จะดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เฉพาะที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ทางชุมชนได้จัดทำ “กาลักน้ำ” เพื่อจะเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ ลงไปให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนบ้านวังพร้าวพัฒนา โดยคาดว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!