เกษตรลำปาง รวมพลังหน่วยงานเครือข่ายจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมบริการสังคม ร่วมกันนำทีมบุคลากรในสังกัดออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการมอบความสุขให้ความรู้พัฒนางานอาชีพแก่พี่น้องประชาชนเกษตรกรรากหญ้า ภายใต้โครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์หมู่บ้าน ชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวลำปางในเขตท้องที่ตำบลแม่วะและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง รวมกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปางจัดทำขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อต้องการให้โครงการฯ ได้เป็นที่พึ่งแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ โดยให้หน่วยบริการเคลื่อนที่ได้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ แก่เกษตรชาวบ้าน ด้วยการให้เกษตรกรได้เข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำเอาความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำการเกษตรในไร่นา ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ ทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมออกร้านเปิดตลาดจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการด้านการเกษตร ร่วมกับการให้บริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนแบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดทำบัญชี การสหกรณ์ การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการประมง ด้านการออมเงินเพื่อสร้างอนาคต พร้อมทั้งได้มีการแจกพันธุ์พืช ทั้งไม้ผลและพืชผักสวนครัว การแจกพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา ให้เกษตรกรได้นำไปปลูกและเพาะเลี้ยง การให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์พร้อมให้บริการยารักษาโรค ผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน การให้บริการตรวจเลือดหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับงานพระราชกรณีกิจ ที่ได้ทรงน้อมนำสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรในเรื่องต่างๆ เปิดฐานการเรียนรู้ให้เกษตรกรได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความเข้าใจในหลักทฤษฎีมากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!