วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่! ชวนชมงานนิทรรศการ “สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ถิ่นอาชีวศึกษาแพร่” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ ได้มอบหมายให้นายอนุศิษฎ์ ไทยรวีวงศ์ รองผวจ.แพร่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ถิ่นอาชีวศึกษาแพร่” ครั้งที่ 1 โดยชมรมศิษย์เก่าคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ซึ่งเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ที่ได้ศึกษาด้านวิชาชีพศิลปะในสถาบันแห่งนี้ จากรุ่นสู่รุ่น นานกว่า 4 ทศวรรษมาแล้ว โดยแต่ละรุ่นนั้นมีผู้ที่ได้นำความรู้และสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพ เกิดทักษะ และพัฒนาองค์ความรู้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว นำไปเผยแพร่และบริการสังคมในโอกาสต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดงาน โดย ดร.ประทีป บินชัย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผอ.วิทยาลัยชุมชนแพร่ หัวหน้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่มาร่วมในพิธีเปิดงาน

ก่อนพิธีเปิดงานได้มีวงดนตรีกาสะลอง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยอาชีวศึกษามาสร้างบรรยากาศเล่นบทเพลงอันไพเราะเกี่ยวกับจังหวัดแพร่ และมีการแสดงวาดภาพประกอบดนตรีจากอ.นคร บุญญาสัย ศิลปินชื่อดังของจังหวัดแพร่ จากนั้นได้มีพิธีเปิดงานโดย รองผวจ.แพร่ ได้เยี่ยมชมผลงานด้านจิตรกรรม ของชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ไปประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ เช่น ประทีป เวียงนิล ดุสิต กันยะมี วณนุชมนต์ แสนอุ้ม ภูไทย กาทองทุ่ง สุวิชา บุญญาสัย สัญรัตน์ ทองใจ สุรชาติ ทองสุก เดชา เป่าเสก จรัสลักษณ์ ธนากรชัย ศุภกรณ์ เจือจานกุล อนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ วีรเชษฐ์ ปัยจอริยกุล จาตุรัน จริยารัตนกุล ไกรวุฒิ ดอนจักร สุนิสา พรมใจ วีระชน กันทะวงศ์ วชิราภรณ์ รัศมี และอรรถนิติ เพชรโก เป็นต้น

นายวิทยา สุริยะ อาจารย์คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กล่าวว่า ในการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อประสานความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นการจัดการศึกษา การดูงานความสำเร็จในงานอาชีพระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่า เป็นการกระตุ้นปลุกจิตสำนึกการศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ เป็นการจุดประกายแนวคิดแก่เยาวชนและนักเรียนที่สนใจจะมาศึกษาต่อ เพื่อเป็นฐานอาชีพในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองแพร่ เมืองงามด้านศิลปวัฒนธรรม แก่ประชาชนและผู้มาเยือน ในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อผสม ออกแบบ และผลงาน Graphic Design จำนวน 147 ชิ้นงาน ผู้เข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 58 คน

ดร.ประทีป ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ขอเชิญชวนสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัดที่มีความสนใจในเรื่องศิลปะ ได้นำนักเรียน นักศึกษามาสัมผัสเรียนรู้ เรื่องราวของจิตรกรรมของชมรมศิษย์เก่าคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ชมนิทรรศการ “สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ถิ่นอาชีวศึกษาแพร่” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น