สพม.37 ต้านทุจริต! อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ให้มีภูมิรู้ระเบียบกฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาเขต 37 (ผอ. สพม.37) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ให้มีภูมิรู้ระเบียบกฎหมาย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และศึกษาดูงาน ITA โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน สพม.37 รวมทั้งสิ้น 120 คน
สพม 37 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุม1 สพม.37

ร่วมแสดงความคิดเห็น