สภาเกษตรกรลำปาง ร่วมส่งเสริมงานอาชีพ สอนทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แก่เกษตรกรทั่วไทย

เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคสนใจพัฒนางานอาชีพ ร่วมฝึกอบรมสานต่อองค์ความรู้เรื่อง “ไผ่” หวังนำต่อยอดเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเชิงรุกเดินหน้าขับเคลื่อนงานสานต่อนโยบายรัฐ ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจภาคครัวเรือน เปิดพื้นที่นำบุคลากรด้านการเกษตร และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเรื่อง “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ สวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดงานด้านการเกษตร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรให้มีความพร้อมรองรับกับการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจแบบองค์รวม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตรสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยการฝึกอบรมมีเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกเขตภูมิภาคจากภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้ ทั้งผู้ที่มีอาชีพปลูกไผ่อยู่แต่เดิม และเกษตรกรผู้ที่เริ่มต้นสนใจเรื่องไผ่กำลังจะปลูกเพื่อทำเป็นธุรกิจ รวมถึงเกษตรกรผู้ที่มีอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ชนิดอื่น แต่อยากหันมาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ตลอดจนนักวิชาการด้านการเกษตร รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 80 ราย ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรม
โดยการอบรมครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดพันธุ์ของไม้ไผ่ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย พร้อมแนะนำถึงเทคนิควิธีการเลือกไม้ไผ่ไปใช้งานซึ่งแต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมแตกต่างกัน รวมถึงให้การชี้แนะเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสทางการตลาดของไม้ไผ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการใช้ประโยชน์ นำไปเพิ่มมูลค่าทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ และในภาคปฏิบัติได้มีการสอนถึงวิธีเกี่ยวกับการนำไม้ไผ่ไปใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องเทคนิควิธีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่ การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างโครงสร้างไม้ไผ่ การให้ความรู้เรื่องการแปรรูป การใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดเทคนิควิธีนวัตกรรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์จากไผ่ การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนปลูกพืชด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ และการฝึกปฏิบัติในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไผ่ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งในการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
นายศรีสะเกษ สมาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางได้จัดขึ้น โดยเป็นการฝึกอบรมฟรีให้กับเกษตรกรที่สนใจ ในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ไผ่อย่างครบวงจร จากเดิมที่เกษตรกรจะขายเฉพาะลำไผ่ได้ในราคาลำละ 20–40 บาท แต่เมื่อนำไผ่ 3 ถึง 4 ลำ มาทำเก้าอี้ 1 ตัว จะสามารถเพิ่มรายได้เป็นหลายเท่าตัว ส่วนไผ่ที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ขณะนี้มีอยู่ด้วยกันประมาณ 4 ชนิด คือ ไผ่โปก ไผ่ซางหม่น ไผ่ตง และไผ่เลี้ยงหรือไผ่ฮวกดำ ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกไผ่แทนข้าวโพด เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้แล้ว การปลูกไผ่ยังใช้ต้นทุนน้อย การดูแลไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ลงทุนครั้งหนึ่งเก็บเกี่ยวลำไผ่ได้นานนับ 10 ปี ซึ่งถือว่าคุ้มมาก โดยหากเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ หรือปรึกษาเรื่องการปลูก การแปรรูปไม้ไผ่ รวมถึงเรื่องตลาดการจำหน่าย สามารถโทรสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054-265218

ร่วมแสดงความคิดเห็น