เริ่มโครงการ ศน. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % และโครงการสตรีศรีน่าน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ สตรีศรีน่าน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดโครงการ สตรีศรีน่าน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจรขึ้นเนื่องด้วย อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะกำหมดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
จากปัญหาดังกล่าวจะมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคลซึ่งได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ การไม่มีมารยาทในการขับขี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ จึงมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการสตรีศรีน่าน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร
เกิดกลุ่มรักความปลอดภัยและส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัย สร้างมาตรการความปลอดภัยเขตโรงเรียนสตรีศรีน่าน มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 459 คน คณะครู จำนวน 20 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัดคูกวงหลี จังหวัดน่าน

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า สำหรับโครงการ ศน. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% และการฝึกอบรมโครงการสตรีศรีน่าน ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร
สร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เป็นโครงการที่ดีของโรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงนับได้ว่าเป็นโครงการ ที่สร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ตามหลักการขับขี่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร สร้างความตระหนักในการสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อครอบครัว

นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการสำรวจจำนวนยานพาหนะ ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มารับ-ส่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 มีจำนวนมากและจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ผ่านมาไม่สวมหมวกนิรภัยประมาณร้อยละ 30–40 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงได้จัดทำโครงการ ศน.ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร โรงเรียนศรีน่าน หันมาใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัญจรโดยจะใช้มาตรการต่างๆ มีการให้ข้อมูลและตักเตือนกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดชื่อแล้วทำรายงานส่งอาจารย์ฝ่ายปกครอง และจะรายงานไปยังงานกิจการนักศึกษา ส่วนบุคลากรให้รายงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น