ระวัง! ปีนี้คนไทยเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกแล้ว 72 ราย สูงกว่าปีที่แล้วถึง 1.6 เท่า

กลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 64,159 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่าน มา 4,992 ราย อัตราป่วย 97.12 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 72 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11
การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 130.06 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (95.13) ภาคกลาง (77.45) และภาคเหนือ (75.70) ตามลำดับ
ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยเสียชีวิต
1. อยู่ในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (HI, CI) ในบ้านผู้เสียชีวิตมีค่าสูงมากกว่าร้อยละ 10                                                                                                         2. ซื้อยาชุดรับประทานเอง
3. ผู้เสียชีวิตได้รับการรักษาช้า โดยไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง และได้รับยาฉีด NSAIDs และ Steroid
4. มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคอ้วน เบาหวาน ไทรอยด์ และโรคหอบหืด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!