จ.แพร่จัดงานมหกรรมดนตรี เพลินเพลงดนตรี ยุวคีตกวีเมืองแพร่นักดนตรีเยาวชนจำนวน 362 คน

203
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน “Phrae EDUCA 2019 พัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่” โดยวันนี้ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรี “เพลินเพลงดนตรี ยุวคีตกวีเมืองแพร่” ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อส่งเสริมทักษะทางแสดงด้านดนตรีของกลุ่มเยาวชนและศิลปิน พัฒนาจุดขายด้านดนตรีและศิลปะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นร่วมกับงาน “Phrae EDUCA 2019 พัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่” ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแนวคิดในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของคน คือ “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” รวมถึงแนวคิดในการส่งเสริมทักษะการเล่นดนตรี ให้นักเรียนเล่นดนตรีได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมในการนำศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ไปเผยแพร่ในเวทีระดับต่างๆ จัดทำบทเพลงเมืองแพร่ และเพลงซอเมืองแพร่ รวมถึงการส่งเสริมการสอนดนตรีพื้นเมืองและสนับสนุนเครื่องดนตรีให้กับสถานศึกษาจำนวน 30 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในการจัดงานมหกรรมดนตรี “เพลินเพลงดนตรี ยุวคีตกวีเมืองแพร่” ได้จัดให้มีการประกวดทักษะทางดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวขลุ่ย สะล้อ และซึง รวม 3 ประเภท การประกวดดนตรีพื้นเมือง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 2 ประเภท การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากวง “กาสะลอง” ซึ่งเป็นศิลปินโฟล์คซองเมืองแพร่ และวง “เดอะ เพอะ” โดย “ครูแอ๊ด ภานุทัต” ศิลปินล้านนาที่มีชื่อเสียง และการบรรเลงดนตรี ชุด “เพลินเพลงดนตรี ยุวคีตกวีเมืองแพร่” โดยนักดนตรีเยาวชนจำนวน 362 คน จากสถานศึกษาทั้ง 30 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ

 

วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ยังกล่าวอีกว่า เป็นที่น่ายินดีที่ในวันนี้ได้เห็นผลผลิตของการดำเนินโครงการ คือนักเรียนที่มาร่วมบรรเลงดนตรีในครั้งนี้กว่า 300 คน และหวังว่าการส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองในครั้งนี้ จะเกิดการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาดนตรีของสถานศึกษา เด็กและเยาวชนต่อไปอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น