น้อมรำลึก แม่แผ่นดิน “พระพันปีหลวง” ปกฟ้าเชียงใหม่

ชาวเชียงใหม่จำนวนไม่น้อย มีโอกาสได้รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9 ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร จ.เชียงใหม่ ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2501  นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในยิ่งในชีวิต บอกเล่าความตื้นตันใจ สุดบรรยาย ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จประทับแรม ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังเดิม ในวันที่ 4 มีนาคม ปัจจุบันยังคงอยู่และกลายเป็นห้องพระ เมื่อ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2504 แล้วเสร็จมกราคม พุทธศักราช 2505 ทันรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริกพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์ก
“สมเด็จพระพันปีหลวง” ใน ร.9 ได้เสด็จฯแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักแห่งนี้ เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 โดย พระราชทานพระราชทรัพย์ 13,500 บาทเป็นทุนแรกเริ่ม เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า ที่บ้านห้วยขาน ต.แม่งอน อ.ฝาง มีที่เรียนระดับพื้นฐาน ต่อมา 25 เมษายน พ.ศ.2505 ทรงมอบโรงเรียนให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นพระราชทานทรัพย์อีก 2 หมื่นบาทเป็นทุนแรกเริ่มในการสร้างอาคารหลังใหม่ให้โรงเรียนชายแดนสงเคราะห์ 14 ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ต.แม่ริม อ.แม่ริม
“สมเด็จย่า” เสด็จฯทรงเปิดอาคารเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 พระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ” ซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวง และในหลวง ร.9 ได้เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนนี้หลายครั้ง
ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าว่า” ปัญญาทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ” สติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาหาความรู้
แต่ละโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่ง” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9 ได้ทรงมีพระราชเสาวณีย์ จากการเสด็จฯเยี่ยมราษฎร และทรงรับทราบทุกข์สุขราษฎร นำไปสู่จุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายในพื้นที่เชียงใหม่ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก, ดอยคำ ,โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง , บ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง,บ้านดงเย็น อ.จอมทอง
ตลอดจนโครงการช่วยเหลือราษฎบ้านซิแบร ,บ้านขุนวิน ,บ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นทีอ.ดอยเต่า เป็นต้นพระมหากรุณาธิคุณ พระแม่แห่งแผ่นดิน ในทุกๆโครงการที่สนองพระราชเสาวณีย์ ” สมเด็จพระพันปีหลวง ” และในวัยพระชนมายุ 87 พรรษาในปีนี้ บรรดากิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงสืบสาน ต่อยอด ขยายผล พระราชปณิธาน เพื่อความอยู่ดี มีสุขของไพร่ อาณาประชาราษฎรสืบไป “ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!