อบจ.เชียงใหม่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 62 งบประมาณผ่านฉลุยสภาเห็นชอบ

อบจ.เชียงใหม่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 62 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. ที่ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคำแถลง โดยมีระเบียบวาระในการประชุมขอความเห็นชอบในที่ประชุมสภาฯในครั้งนี้ โดยขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562, เสนอญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานการศึกษา, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ของกองพัสดุและทรัพย์สิน, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปลัดฯ, ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ 2561 ของสำนักงานการศึกษาฯ, ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของสำนักงานการช่างฯ และจะติดขอความเห็นชอบโอนทรัพย์สินอาคารห้องสมุดให้เทศบาลตำบลท่าศาลา ด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีมติเห็นชอบร่างเสนอญัตติทั้งหมด
โดยระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ นายลอยพอ สุริยบุปผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนของชาวอำเภออมก๋อย กล่าวขอบคุณ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ที่เข้าช่วยเหลือชาวอำเภออมก๋อยกรณีเหตุพายุวิภา โดยได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง กระสอบทราย 20,000 กระสอบ พร้อมจัดทีมช่างและเครื่องจักรกลหนักพร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมสะพานและถนนที่ชำรุดที่รับความเสียหายจากเหตุพายุวิภา ในครั้งนี้ได้อย่างทันท้วงที
หลังจากนั้นนายบุญเลิศฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เห็นชอบและรับรองญัตติฯทั้งหมดในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาจ.เชียงใหม่ ให้เจริญรุดหน้ายิ่งๆขึ้นไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!