การพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การรู้จักทรัพยากรที่ต้องอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานในการเข้าเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการสำรวจ ให้รู้จักทรัพยากรที่ต้องอนุรักษ์ นำไปสู่การพัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากร ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ จึงขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ซึ่งการรักทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!