องคมนตรี เปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล
โดย CMRU Airline ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจำลอง (Cabin mock up) เป็นการจำลองเครื่องบิน Airbus รุ่น A350XWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง พร้อมกันนี้ยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสาร (Terminal) ซึ่งเป็นการจำลองฟังก์ชั่น และบรรยากาศของสนามบิน ได้แก่ จุดนั่งรอสำหรับผู้โดยสาร Waiting Area , จุดบริการเคาท์เตอร์เช็คอินCheck – in Area , Lounge และ Boarding Gate และส่วนการเรียนรู้ใน Aviation Management System ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนงานภาคพื้น ได้แก่ Catering , Flight Operations , Air Cargo และ Air Traffic Control เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน   การสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคอาเซียน    อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้ให้การสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ Aviation learning Center ที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง โดยจำลองส่วนสำคัญในการเรียนรู้ทุกภาคส่วน ของการจัดการธุรกิจการบิน เพื่อมุ่งหวังผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต และมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่   เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการบินของภาคเหนือ
ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline และได้แสดงปาฐกถา เรื่อง “การศึกษาด้านการบินกับการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีนายมนัส  ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังจำนวน 300 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น