วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562” ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21

โดยมีพระชยานันทมุนี ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 700 รูป/คน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิต ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะทางวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ได้แสดงศักยภาพของตนเอง

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยการแข่งขันเขียนเรียงความ เรื่อง “สังคมไทยในอุดมคติ” การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “เยาวชนไทยกับการพัฒนาประเทศ” การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “บุคคลสำคัญของโลก ผู้สร้างแรงบัลดาลใจ” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้และการปรับตัว ในสังคมดิจิทัล” โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากร และพิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ในครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!