อ.เมืองน่าน ต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ภาคเอกชน ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการ นำโดย ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ นางสุภาพ ไทยน้อย น.ส.ชนิสา ขมศิลป์ ว่าที่ ร.ต.ภานุวัฒน์ ขัดนาค และนายนิพนธ์ นิยม กรรมการพิจารณาคัดเลือก “สวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก” เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน กล่าวว่า สวนอุ่นไอรักของ อ.เมืองน่าน ดำเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มี นอภ.เมือง อบจ.น่าน อบต.ไชยสถาน ชมรมกำนัน-ผญบ.อ.เมือง อปท.เมือง กำนัน-ผญบ. แพทย์ สาวัตรกำนัน ผช.ผญบ. สำนักงานเกษตร อ.เมือง สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมือง สำนักงานประมง จ.น่าน สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.น่าน หจก.แพร่ธำรงวิทย์ ต้อนรับและให้ข้อมูลดังนี้
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นอภ.เมืองน่าน, นายวิพัด สมยะ กำนัน ต.ไชยสถาน, นายบุญยงค์ สดสะอาด, ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายก อบต.ไชยสถาน, นายวราเทพ ราชภัณฑ์ ปศุสัตว์ อ.เมือง, นางณัฐณรี ศรีชัยยะ พัฒนาการ อ.เมือง, นายนิยม ศิริ สสอ.เมือง, นายเสน่ห์ ปิจะดี ผญบ.ปางค่า, นางแววตา อุ่นอก ผญบ.ค่าใหม่ไชยเจริญ, นายนิรันดิ์ สิทธิมงคล ผญบ.นาท่อ, นายกรกฏ อินทะรังษี ผญบ.ศรีเกิด, นางปรานอม สิทธิรัตน์ ผญบ.ทุ่งขาม, น.ส.ยอดหล้า ชินายศ ผญบ.ตาแก้ว, ยายไสว ศิริสาร ผญบ.บ้านฝาง, นายประพันธ์ เกียรสืบ ผญบ.บ้านก้อด, นายสันต์ จำปารัตน์ ผญบ.บ้านเด่นใหม่ และนายผ่อง ตันติ ผญบ.ไชยสถาน โดยมี นายภาณุพงศ์ สิทธิวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เมือง, นายบวร มงคลวิสุทธิ์ กำนัน ต.เรือง, นายพัศวี สมศักดิ์, น.ส.บัญฑิตา คำยวง ปลัด อ.เมือง, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพี่น้องประชาชน เข้ามาร่วมดำเนินการจนสำเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!