ทต.บ้านกลางลำพูนจัดบูรณาการร่วม แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

101
ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการประชุมแนวทางการพัฒนา “ถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น” จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมีแนวทางการการประชุมอาทิ การพัฒนาโครงการถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น, ความสะอาดการขุดลอกลำคลองชลประทานเพื่อการระบายน้ำ โดยกำหนดการขุดลอก 2 ครั้งต่อปี เดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคมของทุกปี, การเฝ้าระวังขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพัก/ครัวเรือน/ร้านค้า ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคันคลองรางระบายน้ำ และการติดตั้งบ่อเกรอะบ่อดักไขมันในหอพัก/ครัวเรือน/ร้านค้า, การเพิ่มจุดคัดแยกขยะในที่สาธารณะจำนวน 12 จุด จุดละ 2 ถัง ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลตลอดเส้นทางถนน และป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะตลอดสองฝั่งถนนที่สัญจร จำนวน 12 ป้าย, ความสวยงามของท้องถนนการดูแลภูมิทัศน์พัฒนาจุดน่ารังเกียจ, การบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ต้นกระดุมทองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเส้นทางถนน, ความปลอดภัยในท้องถนนการจัดทำป้ายสัญญาณจราจรเพิ่มเติม, การดูแลตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างในเวลากลางคืน, การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและเป็นหลักฐานป้องกันโจรกรรมอาชญากรรม, การป้องกันและคุมเข้มมาตรการสวมหมวกกันน็อคในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น