ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน (สค.) มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ เข้าถึงพึงได้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

49
นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายชินวัฒน์ ไชยศรีสวัสดิ์ และนายณัฐพล หน่อคำ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) เพื่อการพัฒนาการสื่อสารสำหรับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านโซเชียลมีเดีย การปฏิบัติการข่าวสารในยุคดิจิทัล 4.0 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอย่างทั่วถึงรอบด้าน โดยมีนางกุสุมา พนอนุอุดมสุข เลขานุการกรม เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ชลบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น