ทต.ช่อแฮเปิดโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตอง หมู่ 9 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลช่อแฮ

ซึ่งการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น อาทิ
โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง ตาแดง และอาหารเป็นพิษ เป็นต้น ให้กับประชาชนบ้านน้ำจ้อมและบ้านนาตอง ซึ่งเป็นพื้นที่สูง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย ดังนั้นประชาชนต้องรู้จักในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นได้ เพราะอาจจะเสียงต่อการเสียชีวิตได้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตอง จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ

ร่วมแสดงความคิดเห็น