อบจ.ลำปาง ปลุกจิตสำนึกเด็ก พร้อมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านภาษา จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยหวังชูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนและสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีความโดดเด่น ทางด้านท่องเที่ยว เด็กและเยาวชนสามารถที่จะใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติดหรืออบายมุขอื่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกความตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนใน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวลำปาง และทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้ถึงอัตลักษณ์วิถีถิ่นของตนเองให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวของลำปาง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้เด็กและเยาวชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปางมีความรู้เพิ่มเติม มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติ เกิดทักษะการพูดและเขียน สามารถแนะนำ เป็นผู้นำในการนำเที่ยวและถ่ายทอดประวัติความเป็นมา ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตในท้องถิ่นมุ่งเน้นอัตลักษณ์ในชุมชนของตนเองให้กับนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งร่วมกันบูรณะแหล่งชุมชน เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่ออัตลักษณ์ของชุมชนของตนเอง และของจังหวัดลำปาง

อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านภาษาให้กับเด็กและเยาวชนสามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติมากขึ้น และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากยาเสพติด อบายมุขและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไป
โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ดังนี้
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–16.30 น. ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยนายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาอบจ.ลำปาง และในฐานะสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน และแหล่งศิลปวัฒนธรรมในชุมชนอำเภอเมืองปาน ประกอบด้วย วัดข่วงกอม วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน วัดพระธาตุวงตา พระเจ้าตอกสาน วัดดอยเต่าดำ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ผ้าพื้นเมืองบ้านแพะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน น้ำตกแจ้ซ้อน บ่อน้ำพุร้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โดยอำเภอเมืองปาน เป็นอำเภอที่โดดเด่นทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์วิถีชุมชน ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน ห้องอาบน้ำแร่ จุดชมวิวดอยล้าน เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ถ้ำผางาม น้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกแม่ขุน น้ำตกแม่เปียก น้ำตกแม่มอญ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ วัดพระธาตุวงตา วัดศรีหลวง แจ้ซ้อน วัดข่วงกอม วัดพระเจ้าตอกสาน วัดถ้ำดอยผางาม วัดดอยเตาดำ กลุ่มชุมชนบ้านแจ้ซ้อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านแพะ บ้านทุ่งโป่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติน้ำมอญ และเป็นหมู่บ้าน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น