นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน มีนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน และนายกนที บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน กล่าวต้อนรับ การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูรับรู้ และรับทราบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)


ร่วมแสดงความคิดเห็น