สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ

101
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ คณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 ประกอบด้วย ร.ต.ต.พิชญนันท์ อนันชัย สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ นายทศวรรษ วิไลเลขา นายประการ กุออ รหัส นายกิตติพงษ์ ธิวงศ์ รหัส และนายวิทวัฒน์ พิกุลทอง จากสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “การพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฎิบัติ” ให้กับคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.เขต 5 ประกอบด้วย อ.ฮอด อ.อมก๋อย และอ.ดอยเต่า จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัติย์กับประเทศไทย และบทบาทจิตอาสากับการพัฒนาประเทศ โดยมี นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน และผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย มีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา และพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในองค์กรของตนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น