สพม.34 นิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน รร.ขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในการติดตามครั้งนี้ได้ให้ศึกษานิเทศก์ช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาและเพิ่มเติมในการจัดการสอนที่ดึงปรากฏการณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์เชิงพื้นที่มาสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!