ผู้ประกอบการร้านค้าน่าน สนใจร่วมลงทะเบียนตามมาตรการ “ชิม/ช้อป/ใช้” อย่างคึกคัก

น.ส.เทพธิดา มุ่งเกษม คลังจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดน่าน เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ร้านค้าที่สนใจร่วมมาตรการ “ชิม/ช้อป/ใช้” โดยมีผู้สนใจมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนี้มาจาก ครม. มีมติ เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใ นช่วงที่เหลือของปี 2562 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม/ช้อป/ใช้”

โดยมาตรการนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชาชนทั่วไป และร้านค้า/สถานประกอบการ ตามที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

สำหรับประชาชนทั่วไป มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน
ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ ของ ททท. ได้ที่เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.–15 พ.ย. 62 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ซึ่งแต่ละคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง ลงทะเบียนได้สูงสุดวันละไม่เกิน 1 ล้านคน ทั้งนี้ต้องระบุจังหวัดที่จะไปเที่ยวด้วย ซึ่งต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เวลาที่ท่องเที่ยวและใช้จ่าย ตั้งแต่ 27 ก.ย.–30 พ.ย. 62

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1) รัฐบาลสนับสนุน วงเงินจำนวน 1,000 บาท/คน เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้า และบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
2) หากผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพิ่มเติม เพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินชดเชย (Cash Back) เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาท/คน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ทั้งนี้ในการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว จะต้องเป็นการใช้จ่าย เพื่อการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ ที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

สำหรับ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ชิม
1.1 ร้านอาหาร Thai Select
1.2 ร้านอาหารที่ส่วนราชการ/องค์การของรัฐบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง
1.3 ร้านอาหารอื่นๆ ที่มีทะเบียนพาณิชย์
2. ช้อป (สินค้า)
2.1 ร้านขายสินค้าและบริการทั่วไป
2.2 ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้ง เครื่อง EDC หรือ มี Application ถุงเงินประชารัฐ
2.3 ผู้ประกอบการ OTOP
2.4 วิสาหกิจชุมชน
2.5 ร้านค้าอื่นๆ กรณีมีส่วนราชการ/องค์การของรัฐบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง
3. ใช้
3.1 โรงแรม
3.2 รีสอร์ท
3.3 Home Stay

คลังจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สมัครได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ วันที่ 28 ส.ค. ถึง 20 ก.ย. 62 เอกสารที่ต้องใช้ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น กิจการโรงแรม Home Stay ที่สำคัญต้องมี บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จะเป็นบัญชี ออมทรัพย์หรือ กระแสรายวันก็ได้ หากไม่มีสามารถเปิดบัญชีไปก่อน หรือจะไปใช้บริการรถ Mobile ของธนาคารกรุงไทยที่มาเปิดให้บริการ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล ได้ที่ สนง.คลังจังหวัดน่าน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน หรือ โทร 054-716-459 ต่อ 313, 315 และ 316

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!