จ.แม่ฮ่องสอน รณรงค์ตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรมการรณรงค์ตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งมอบป้ายอาหารปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ที่วางแผงจำหน่ายในตลาดสดสายหยุด หรือตลาดสดเทศบาลเมือง เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การรณรงค์ตลาดสดน่าซื้อ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้จำหน่ายอาหารและผู้บริโภค ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหาร ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานที่จำหน่ายอาหาร ความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าบริโภค สามารถดูแลตนเองเกี่ยวกับการบริโภคได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายในเรื่องตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป รวมถึงผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารด้วย

ในการรณรงค์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ประชาชนในชุมชนเทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายใน ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยเมืองแม่ฮ่องสอน โดยผู้ประกอบการร่วมกันจำหน่ายสินค้าราคาถูก ทำความสะอาดตลาดสด ช่วยกันควบคุมกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค มีการประกวดแผงและแท่นจำหน่ายสินค้าในตลาด การแสดงของผู้ประกอบการ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนำขยะมาแลกไข่ไก่ เพื่อลดปัญหาด้านขยะ และสร้างการมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนอีกด้วย

สำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการประกวดตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2558 ได้รับรางวับที่ 1 ระดับจังหวัด ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ตามโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2550 และปี 2551 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา และยกระดับตลาดสดขั้นดี โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหาร การเฝ้าระวัง รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้อยู่ในขั้นดีมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!