อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดฤดูฝน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่แตงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในช่วงฤดูฝน อำเภอแม่แตง ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดของโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

ร่วมแสดงความคิดเห็น