อำเภอสูงเม่น จัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2562 อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ จัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธีเปิด มี นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดอำเภอผ่ายปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และกลุ่มเกษตรกร นำสินค้ามาจำหน่ายหลายร้านค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เลือกซื้อสินค้าที่สด สะอาด ปราศจากสารพิษ ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น
นายพยุงศักดิ์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวว่า ด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำส่วนใหญ่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น เช่น การรับจำนำ การประกันราคา การรับซื้อผลผลิตไว้เอง เกษตรกรส่วนมากมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นที่นิยมปลูกกันมาก โดยไม่มีการวางแผนการปลูกให้ตรงต่อความต้องการ หรือมีการปลูกพืชผล ทางเกษตรในชนิดเดียวกันเป็นจํานวนมาก ทําให้มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากเกินกว่าความ ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เกษตรกรต้องรีบขายโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรถูกกดราคารับซื้อในราคาที่ถูก ประกอบกับเกษตรกรไม่มีตลาดสินค้าเกษตรที่จะนําผลผลิตไปจําหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง จึงทําให้ เกษตรกรจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่ถูก และไม่คุ้มกับการเงินที่ลงทุน ทําให้เป็นหนี้เป็นสิน คุณภาพชีวิตของบุคคลในครัวเรือนไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ในด้านต่างๆ ภายในพื้นที่ของอําเภอเพิ่มมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น