ศิลปะไทย มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานลายคำ โพธิพกฤษ์ของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ วัดผาลาด สกทาคา

คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย หลักสูตรทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา สู่การสร้างสรรค์ลายคำล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)
ศึกษาสู่การสร้างสรรค์ลายคำ โพธิพกฤษ์ของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่มีความหลากหลายของพันธ์ุไม้ต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนา ประดับภายในวิหารพระพุทธบาทพระเจ้าอุ่นเมือง วัดผาลาด สร้าง QR Code สื่อความหมาย วัดผาลาด สกทาคามี เป็นวัดป่า 1 ใน 3 วัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ที่ปรากฏในพุทธประวัติ วัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน กว่า 500 ปี ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินจากเมืองเชียงใหม่ ไปแสวงบุญวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นเส้นทางที่พุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพญากือนา ในราชวงค์มังราย ปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน มีการสร้างศาสนสถานให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ในความความคิดของ ความสะอาด สง่า สงบ
การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธประวัติ อันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา สู่การสร้างสรรค์เป็นลวดลาย ที่ได้จากรูปแบบของพันธุ์พืชต่าง ๆ เป็นงานลายคำล้านนา ประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานวิหาร ของวัดผาลาด สกทาคามี เพื่อการอนุรักษ์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อยอด และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตนักปฏิบัติของหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ร่วมในการออกแบบงานลายคำองค์ประกอบสำคัญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ประกอยด้วย พระตัณหังกร พระเมธังกร พระสรณังกร พระที่ปังกร ผลงาน จำนวน 28 ชิ้น ขนาด สูง 150 เซ็นติเมตร กว้าง 110 เซ็นติเมตร เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการสร้างงานศิลปะลายคำต่อยอดสู่สังคมชุมชน นักศึกษาได้เพิ่มทักษะในการปฏิบัติ ตลอดจนได้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญางานช่างของล้านนา ณ วัดผาลาด สกทาคามี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น